KADIKÖY İŞ HUKUKU AVUKATI

 1. İşverenlerin, İş Hukuku veya Sosyal Güvenlik Hukuku’ndan kaynaklı, uymakla zorunlu olduğu ve sorumlulukları dâhilinde kalan konularda meydana gelen uyuşmazlık ve sorunlara ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti,
 2. İşçi-İşveren arasında iş akdinin feshinden kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai alacakları gibi konularda oluşan uyuşmazlıklara ilişkin davaların anlaşma veya dava yolu ile çözülmesi,
 3. İşçi-İşveren arasında iş kazası neticesinde ortaya çıkan tazminatlara ilişkin davalar,
 4. İşçi-İşveren arasında İş Hukuku’ndan kaynaklanan işe iade ve işçilik alacaklarına ilişkin davalar,
 5. İkale sözleşmelerinin hazırlanması
 6. Arabuluculuk işlemlerinin yürütülmesi

KADIKÖY BOŞANMA AVUKATLARI

 1. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,
 2. Boşanma davalarına ilişkin olarak boşanma protokollerinin hazırlanması:
 3. Boşanma davalarının doğal bir sonucu olan nafaka, ziynet eşyası, tazminat konuları ve nafaka artırım davaları,
 4. Boşanma Davalarına İlişkin Katkı-Katılma Alacağı Davaları,
 5. Boşanma Davalarına İlişkin Mal Rejiminin Tasfiyesi Davaları,
 6. Aile Konutuna ilişkin Davalar,
 7. Velayetin değiştirilmesi,
 8. Mal rejiminin belirlenmesi ya da değiştirilmesi,

GAYRİMENKUL AVUKATI KADIKÖY

 1. Kentsel dönüşüme ilişkin idare nezdinde yürütülecek davalar,
 2. Toprak sahibi ve yüklenici firma arasında yapılmış olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, Tasarrufun İptali,
 3. Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları,
 4. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin düzenlenmesi ve tescil taleplerinin yapılması,
 5. Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 6. Paydaşlar arasında ortaklığın giderilmesi, izale-i şüyuu davaları,
 7. Kentsel dönüşüm konusunda hukuki danışmanlık,
 8. İpotek sözleşmelerinin hazırlanması ve tapuya tescili
 9. Türk pasaportuna sahip olmayan kişilerin gayrimenkul alımlarının tescili,
 10. Tapu iptal ve tescil davaları

İDARE HUKUKU ve VERGİ HUKUKU

 1. Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma Davalarından Doğan Tazminat ve Ecrimisil, Acele Kamulaştırma ve Bedel Artırıma davaları,
 2. Hukuki ve Fiili el atmaların önlenmesi davaları
 3. İdarenin eksik işleminden kaynaklı idareye karşı açılacak maddi ve manevi tazminat davaları,
 4. Kamu kurum ve Kuruluşlarının eylemlerinden kaynaklı tazminat davaları,
 5. Tam Yargı ve İptal Davaları,
 6. Belediyenin karar ve işlemlerine karşı iptal davaları
 7. Vergi uyuşmazlıkları,v

KADIKÖY CEZA AVUKATI

 1. Suç duyurusuna ilişkin başvuru dilekçelerinin hazırlanması ve Savcılık nezdinde başvurunun yapılması,
 2. Ceza davalarında (şüpheli- sanık ve şikâyetçi- müşteki) müdafilik veya vekillik,
 3. İnternet aracılığıyla işlenen dolandırıcılık suçlarına ve internet aracılığı ile işlenen hakaret suçları,
 4. İnternet Yayıncılığında Cezai Sorumluluk,

İCRA ve İFLAS HUKUKU

 1. İcra takibi yoluyla alacakların tahsili,
 2. İhtiyati Haciz yoluyla yapılacak takipler,
 3. İcra Daireleri nezdinde başlatılan icra takiplerine yapılan itirazlara karşı itirazın iptali ve itirazın kaldırılması,
 4. İstirdat-İstihkak ve Menfi tespit davalarının takibi,
 5. İflas masalarına alacak kaydı,
 6. İflasa tabi tüzel kişiler yönünden iflas talebi ve iflasın ertelenmesi davaları,
 7. Kiralanan taşınmazın icra takibi ve tahliye davası yoluyla tahliyesi davaları.

MİRAS HUKUKU

 1. Veraset ilamının düzenlenmesine ilişkin başvuruların mahkeme ve idari makamlar nezdinde yapılması,
 2. Vasiyetname hazırlanması,
 3. Vasiyetnameye itiraz,
 4. Saklı paya tecavüz nedeniyle ikame edilecek tenkis davaları
 5. Mirasın reddi davaları,
 6. Miras paylaşım sözleşmelerinin hazırlanması ve mirasçılara hususi danışmanlık hizmetinin sunulması,

KİŞİLER HUKUKU

 1. Vasi tayini davaları,
 2. Gaiplik kararının alınması/kaldırılması,
 3. İsim/Soyadı ve yaş tashihi davaları,
 4. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

 1. Haksız Rekabet Davaları,
 2. Hükümsüzlük ve İptal Davaları,
 3. TPE Kararlarına Karşı Açılacak Davalar,
 4. Fikri Haklardan Doğabilecek Tecavüz Davaları,
 5. Fikri Haklardan Doğabilecek Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları,
 6. Fikri Haklardan Doğabilecek Delil Tespit Davaları