İnternet Ortamında İçeriğin Kaldırılması ve Erişimin Engellenmesi

Gelişen günümüz teknolojileri ile birlikte hemen hemen her bireyin dijital ortamda sanal bir kişilik oluşturduğu yadsınamaz bir gerçek. Sosyal medya hesapları da kendini gerçekleştirme hakkının bir uzantısı olarak kullanıcıları ağın bir parçası haline getiren, sitesini yaratan diğer kullanıcılarla iletişime teşvik eden ve kullanıcılara içerik paylaşacak ya da kendi benzer ilgi alanları vasıtasıyla bağlantı kuracakları bir çevre yaratan en popüler uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Başta web siteleri olmak üzere, twitter, facebook, instagram gibi pek çok sosyal medya platformları üzerinden içerik ve yayın paylaşımı gittikçe artmaktadır.

Dijitalleşme ise beraberinde birtakım siber riskleri getirmektedir. Sosyal medya kullanıcılarının karşılaştığı en önemli sorunlar, hesaplarının ele geçirilmesi ve bu suretle hesaplarından paylaşım yapılması ya da üçüncü kişilerle kullanıcının rızası dışında iletişime geçilerek kullanıcıların  itibarının zedelenmesi yolu ile kişisel verilerinin ihlalidir. Bu durumlarda yapılacak suç duyurusunun ardından soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin tamamlanması anına kadar hakları ihlal edilen bireylerin ek korumalara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda özel hayatın ve haberleşmenin gizliliği haklarının ihlalinin engellenmesi amacı ile 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da düzenlemeler yapılmıştır.

5651 sayılı Kanun'un 9.maddesiuyarınca; "İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan Sulh Ceza Hâkimine başvurarak içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini de isteyebilir." Bu bağlamda söylenebilir ki kişinin fotoğraflarının rızası dışında yayınlanması, hakkında itibarını zedeleyici söylemlerin internet ortamlarında paylaşılması, hesaplarının ele geçirilmesi sureti ile üçüncü kişilerle iletişime geçilmesi gibi durumlar kişilik haklarının ihlalini oluşturmakta ve kişilik hakkı ihlal edilen bireylere ilgili web sitesi ya da kullanıcı hesabına erişimi engelleme hakkı tanınmaktadır.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi E. 2019/31368 K. 2019/11839 T. 30.9.2019Kararında "Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak ( URL, vb. şeklinde ) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir. Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir. Hâkim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır." ifade olunmuştur.

Kararda ifade edilen Birlik, Erişim Sağlayıcıları Birliği'dir. Sulh Ceza Hâkimliği, kişilik haklarının ihlali nedeni ile içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebini 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar ve ardından Birliğe gönderir. Kanun'un 9.maddesinin 9. fıkrasında ise Sulh Ceza Hâkimliğinin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının kararda yer almayan başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne müracaat edilmesi hâlinde mevcut kararın bu adresler için de uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

SON MAKALELER