Türk Ceza Kanunu’nda Kasten Öldürme Suçu (TCK madde 81)
 

Kasten Öldürme suçu, TCK’nın Hayata Karşı Suçlar bölümü altında yer almaktadır. Suç kanunda basit (m. 81) ve nitelikli (m. 82) olmak üzere 2’ye ayrılmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile eski TCK arasında suç tanımı bakımından bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak bu suçtan dolayı faile verilecek ceza bakımından iki kanun arasında fark bulunmaktadır. Eski TCK’da kasten öldürme suçu için 24 yıldan 30 yıla kadar ağır hapis cezası öngörülmüş iken, TCK’da suçun temel hali için ömür boyu hapis cezası öngörülmüştür.

Kasten Öldürme Suçunda Fail ve Mağdur

Herkes bu suçun faili olabilir. Ancak fail ile mağdur arasındaki yakın akrabalık ilişkisi, cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli haller arasında yer almaktadır. (TCK m. 82/1/d)

Kasten Öldürme Suçunun Unsurları

Maddi Unsur

Bir başkasının yaşamını yok etmeye yönelik herhangi bir hareket ve eylem bu suçu oluşturabilir. Bu bakımdan kasten öldürme suçu, serbest hareketli bir suçtur. Hareket ile netice arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. Kasten adam öldürme suçunda kullanılan araç önemli değildir. Ancak suçta kullanılan araç duruma göre bu suçun nitelikli halini oluşturabilir. 

Kasten öldürme suçunu gerçekleştirmeye yönelik hareket icrai olabileceği gibi, ihmali de olabilir. İhmali davranışla kasten öldürme suçu TCK’nın 83. maddesinde düzenlenmiştir.

Manevi Unsur

Kasten öldürme suçunda kastın olup olmadığını ve bunun ölüm neticesine yönelik olup olmadığını mahkeme tespit edecektir.

Kasten öldürme suçunda söz konusu olan kast, doğrudan kast olabileceği gibi olası kast da olabilecektir. Olası kast durumunda cezada indireme gidilebilecektir. (TCK m. 21/2)

Hukuka Aykırılık Unsuru

Kasten öldürme suçunun, kanunun verdiği yetkiye dayanarak işlenmesi halinde hukuka aykırılık oluşmayacaktır. (TCK m 24/1) Keza zorunluluk hali ve meşru savunma da bu suçta hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir neden olabilecektir.

Nitelikli Hal (TCK m. 82)

 

  • Suçun tasarlanarak işlenmesi,
  • Suçun canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi,
  • Suçun altsoy veya üstsoya karşı işlenmesi,
  • Suçun çocuğa ya da beden veya ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi kasten adam öldürme suçunun nitelikli halleri olarak TCK m. 82’de yer almaktadır.

SON MAKALELER