Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçu

Uyarıcı maddelerin ya da uyuşturucu maddelerin imali, ihracı, satışı, ithali, temin edilmesi, sevk edilmesi, saklanması ya da ticaret amacı ile satın alınması ile işlenen suçlara Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu denir.

Uyuşturucu madde ticaretine konu olan eroin, kokain, morfin ya da bazmorfin gibi uyuşturucu maddeler ise suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali işlenmiş olur. Diğer tüm uyuşturucu maddeler (esrar, bonzai ve bunun gibi) suçun konusunu teşkil ettiklerinde aynı cezai yaptırıma bağlanmıştır.

Uyuşturucu madde ithal ya da ihraç eden kişiler için ‘uyuşturucu kaçakçısı’ deyimi kullanılmaktadır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Cezası Nedir?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, TCK md.188’de seçimlik hareketli bir suç olarak geçmektedir. Bu maddeye göre, uyuşturucu madde ticareti (alma, satma, temin etme, nakletme ve buna benzer) suçunun cezası şöyledir:

 

  • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeleri ruhsatsız yahut ruhsata aykırı olarak imal, ithal ya da ihraç eden şahıs, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 
  • Uyuşturucu ya da uyarıcı madde verilen ya da satılan kişinin çocuk olması durumunda, veren ya da satan kişiye verilecek hapis cezası 15 yıldan az olamaz.
  • Yukarıdaki geçen uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve bunlara benzer olması durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır.
  • Uyuşturucu madde satma, satışa zorlama, temin etme, sevk etme, saklama, satın alma, kabul etme, bulundurma eylemlerin; okul, yurt, hastane, kışla ya da ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü ya da benzeri engel ya da işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi ya da umuma açık yerlerde işlenmesi, durumunda suçun cezası on beş yıldan az olmamak üzere hapis ve otuz bin güne kadar adli para cezasıdır.
  • Yukarıdaki tüm uyuşturucu suçlarının, 3 ya da daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda, verilecek ceza bir kat daha artırılır.
  • Üretimi resmi makamların iznine ya da satışı yetkili doktor tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Fakat verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.
  • İthal ya da imali resmi makamların iznine bağlı tutulan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan ya da ihraç eden kişi, 8 yıldan az olmamak üzere hapis ve 20 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
  • Bu maddede tanımlanan suçların doktor, diş doktoru, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla ya da ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi durumunda, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

SON MAKALELER