Yeni Düzenlemeler Neticesinde İnfaz Yasasında Neler Değişti?

15.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu,5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır. 7242 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler arasında en çok merak edilen birçok tutuklu ve hükümlüyü yakından ilgilendirmesi nedeniyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nda yapılan değişiklikler olmuştur. Bu yazımızda İnfaz Yasası olarak adlandırılan 5275 sayılı İnfaz Yasasında yapılan ve tutuklular ile hükümlüleri yakından ilgilendiren Kanunun 105/A maddesinde ve 107. maddesinde yapılan değişikliklere yer verilmiştir.

1-) 5275 sayılı İnfaz Kanununun Koşullu Salıverilme başlıklı 107.maddesinin 2 fıkrasında “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmi dört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.” şeklinde düzenlenmiş olan maddede, 7242 sayılı Kanunun 48. maddesi ile yapılan değişiklik neticesinde üçte iki olan infaz şartı cezanın yarısı olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikten,

-Kasten öldürme suçlarından(madde 81,82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkum olanlar,

-İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkum olanlar,

-Cinsel saldırı (madde 102,ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkum olanlar,

-Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,

-Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

-Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,

-Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar haricindeki diğer suçlardan ceza almış olanlar faydalanabilecektir.

2-) 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yine 5275 sayılı İnfaz Kanununun geçici 6. maddesinde yapılan değişiklik ile 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, yukarıda koşullu salıverilmedeki düzenleme kapsamı dışında bırakılan suçlardan mahkûm olanlar hariç, İnfaz Kanununun Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı başlıklı 105/A maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklik ile maddede yer alan 1 yıllık sürenin 3 yıl olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 52. Madde;

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (madde 87, fıkra iki, bent d), işkence suçu (madde 94 ve 95),eziyet suçu (madde 96), cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102,103, 104 ve 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132,133, 134, 135, 136, 137 ve 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere, bu maddede değişiklik yapan Kanunla değiştirilen 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıllık süre, “üç yıl” olarak uygulanır.”

Yukarıda sayılan ve koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamayacak suç tipleri hariç olmak üzere 30.03.2020 tarihinden önce işlenmiş suçlar açısından,

-         Denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacak,

-         Hapis cezası alanların cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda geçirmeleri takdirde de koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanabilecektirler.

Örnek vermek gerekirse diğer şartları da taşıması koşulu ile yeni infaz düzenlemesiyle, 30.03.2020 tarihinden önce işlediği suç nedeniyle, 6 yıl veya altında hapis cezası alan bir hükümlü doğrudan tahliye olma hakkı kazanabilecektir.

Yukarıda yer verilen düzenlemeden sadece işlediği suç nedeniyle hâlihazırda hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş olanlar değil, 30.03.2020 tarihinden önce suç işlemiş ancak henüz hakkında karar verilmemiş olan kişiler de faydalanabilecektir.

30.03.2020 tarihinden sonra işlenen suçlar, yukarıda yer verilen düzenlemelerden faydalanamayacak olup, bu kişiler hakkında 5275 sayılı İnfaz Kanununun 105/A maddesinde yer alan infaz düzenlemesi geçerli olacaktır.

SON MAKALELER