Bedelli Askerlik Halinde Kıdem Tazminatı Hakkı

Daha önce bedelli askerlik nedeniyle işten ayrılanların bedelli askerlik halinde kıdem tazminatı hakkı konusunda detaylı bir makale yayımlamıştık. Ancak o dönem itibariyle yüksek yargı kararları henüz tesis edilmediğinden bu hususa ilişkin emsal kararların beklenmesinde fayda olduğunu da dile getirmiştik. Geçen zaman neticesinde Bölge Adliye Mahkemesi kararları tesis edilmiş olup, bizimde katıldığımız ve doktrinde de en baştan kabul gördüğü şekli ile bedelli askerlik nedeniyle işçinin iş akdini tek taraflı feshi halinde Bedelli Askerlik Kıdem tazminatı almaya hak kazanacağı hususu netlik kazanmış olmuştur. 

Ücretsiz İzin Öngören Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı Alınabileceğine İlişkin BAM Kararları, 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28.Hukuk Dairesi ve Konya Bölge Adliye mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin 2019’un son aylarına denk gelen iki yeni karar ile, 7146 sayılı Kanunla getirilen ücretsiz izin hakkı ve 1475 sayılı Kanunda düzenlenen kıdem tazminatı hususunda işçinin seçim hakkı olduğuna hükmedilmiştir. İşten ayrılan işçi kanunda kıdem tazminatına hak kazanmak için belirlenen diğer şartları taşıdığı takdirde kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Bu kararlar doğrultusunda işçi isterse ücretsiz izin hakkını kullanabileceği gibi, talep ettiğinde iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilecek ve kıdem tazminatı almaya da hak kazanacaktır. İncelememize konu ettiğimiz BAM kararları temyiz sınırının da altında olduğu için kararlar kesin olarak verilmiştir. Bölge adliye mahkemelerinin verdiği bu güncel kararlarıen önemli sebebi bedelli askerliğin kanunda belirlenen klasik askerlik tipinden farklı bir uygulamaya tabi olduğuna dair bir hüküm olmamasıdır. Bu kapsamda bedelli askerlik nedeniyle kısa süreli de olsa silah altına alınacak kişilerin mevzuat hükmü gereğince ücretsiz izne ayrılma yahut seçimlik olarak iş akdine son vererek kıdem tazminatını işverenden talep etme hakkı olduğu hususu kati bir şekilde açıklığa kavuşmuş oldu. 

Yüksek yargı kararlarının tesisi ile ilgili mevzuatın yorumlanması hususunda ki muğlaklıkta ortadan kalmış oldu.

Bedelli Askerlik Halinde Kıdem Tazminatı Hakkı ve Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gerektiğine İlişkin Güncel Kararlar;

İstanbul BAM 28.HD, 26.12.2019 E.2019/3156 K. 2019/3356

Konya BAM 8.HD, 24.01.2020, E.2019/2257 K. 2020/167

Önceki incelememiz için lütfen bakınız. 

https://www.etkiavukatlik.com/son-khk-lar-ile-guncel-isten-cikis-kodlari-kidem-tazminati-ve-bedelli-askerligin-hukuki-durumu

SON MAKALELER